Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp

Không chứa APEO
Không chứa kim loại nặng
Không chữa Phóc môn
Hướng đến tiêu chuẩn xanh
Rất ít hóa chất bay hơi độc hại
Nhẹ mùi

Danh mục:

Không chứa APEO
Không chứa kim loại nặng
Không chữa Phóc môn
Hướng đến tiêu chuẩn xanh
Rất ít hóa chất bay hơi độc hại
Nhẹ mùi